Odpowiedzialna kontrola systemu - gwarancją bezpieczeństwa

Podstawowe czynności, dające możliwość oceny poprawności wykonania i działania systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

1-   Należy sprawdzić datę ostatniego przeglądu technicznego wszystkich opraw, urządzeń i instalacji, składających się na instalację oświetlenia awaryjnego (wg PN-EN 1838). Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcją ustaloną przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07-06-2010  § 3.1 Dz. U. Nr 109 pozycja 719 z dnia 22-06-2010).

2-   Należy sprawdzić deklarowana żywotność baterii dla systemów z baterią centralną dla:
      a) centralny układ zasilania - 10 lat
      b) centralny układ zasilania małej mocy - 5 lat.

3-   Należy sprawdzić prawidłowość zapisów testów kontrolnych w Dzienniku;
       - w przypadku urządzeń raportujących automatycznie - raz w miesiącu;
       - w przypadku testów ręcznych - wg pkt 8.6 PN-EN 50172.

4-   Należy sprawdzić natężenie oświetlenia ewakuacyjnego (wg PN-EN 1838)
      a) w osi drogi ewakuacyjnej - średnio 1 lx
      b) równomierność    Imax / Imin < 40.

UWAGA:  wymogi te muszą być spełnione również pod koniec wymaganego czasu pracy oświetlenia ewakuacyjnego.

     c) wymagany czas pracy awaryjnej dla obiektu (1h lub dla szpitali - 3h).

5-   Należy sprawdzić, czy znaki bezpieczeństwa są umieszczone na właściwej wysokości, tak aby nie były zasłonięte przez ludzi, elementy architektoniczne budynku, plansze informacyjne lub reklamowe. Nie niżej jak 2m.

6-   Znak bezpieczeństwa musi być bezwzględnie widoczny na drodze ewakuacyjnej z określonej odległości widzenia, aby zapewnić odpowiedni kierunek ewakuacji. Zgodnie z PN-EN 50172 zaleca się stosowanie znaków zasilanych ciągle gdy charakter  kontrolowanego obiektu wskazuje, że mogą  nim w nim przebywać osoby nie znające dobrze budynku. Znaki oznaczające wyjścia muszą znajdować się bezpośrednio nad wyjściami lub tuż obok nich.

UWAGA:  Z każdego miejsca powinien być widoczny co najmniej jeden znak bezpieczeństwa.

UWAGA:  Przestrzeń za każdym wyjściem ewakuacyjnym na zewnątrz obiektu, dojście do bezpiecznego miejsca oraz bezpieczne miejsce muszą być oświetlone lampami awaryjnymi.

7-   Znaki bezpieczeństwa muszą być odpowiednio podświetlone / oświetlone, oraz wymiary i symbole muszą być zgodne z PN-EN ISO 7010:2012 i PN-ISO 3864-1-2006.

8-   Znaki bezpieczeństwa muszą znajdować się we wszystkich miejscach wymienionych w PN-EN 1838:2013-11 i PN-EN 50172:2005.

9-   Zanik zasilania podstawowego na drogach ewakuacyjnych i przestrzeniach otwartych musi spowodować załączenie oświetlenia drogi ewakuacyjnej i znaków bezpieczeństwa.

10- System oświetlenia awaryjnego musi zapewniać możliwość testowania opraw oświetlenia awaryjnego i znaków bezpieczeństwa bez wyłączania zasilania. Oprawy muszą posiadać wewnętrzny układ do symulacji zaniku zasilania lub system monitoringu opraw ze wspólnej jednostki centralnej wg PN-EN 60598-2-22:2015.
System powinien zapewnić możliwość testowania jego sprawności przy symulacji uszkodzenia jednego obwodu końcowego. PN-EN 50172:2005.
System powinien zapewnić możliwość symulowania uszkodzenia zasilania podstawowego jednej strefy. PN-EN 50172:2005.

11- W przypadku instalacji oświetlenia awaryjnego z baterią centralną należy sprawdzić czy przewody i kable wraz z zamocowaniami spełniają wymagania dotyczące odporności ogniowej (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12-03-2009.

- Należy sprawdzić spełnienie warunku pracy systemu w trybie awaryjnym - sieć IT - poprzez doziemienie jednego z przewodów czynnych. Prawidłową reakcją jest sygnalizacja doziemienia na urządzeniu i dalsza praca lamp w doziemionym obwodzie.

- Sprawdzić czas przełączania i osiągnięcie pełnego poziomu natężenia wg PN-EN 1838:2013-11.   .

- Z każdego obwodu końcowego nie powinno być zasilanych więcej niż 20 opraw.

- Obciążenie obwodu nie powinno przekraczać 60% wartości nominalnego prądu urządzenia zabezpieczającego przed przeciążeniem.

Oświetlenie poszczególnych odcinków drogi ewakuacyjnej powinno być realizowane z zastosowaniem dwu lub większej liczby opraw po to, aby w razie uszkodzenia jednej z nich droga ewakuacji nie znalazła się w całkowitej ciemności lub by system wskazywania kierunku ewakuacji stał się nieefektywny.
Z tych samych powodów w każdej strefie otwartej (zapobiegającej panice) powinny być zastosowane dwie oprawy lub większa ich liczba.

UWAGA:  Uszkodzenie oprawy oznacza również uszkodzenie zasilającego lampę obwodu. Oświetlenie powinno być tak zaprojektowane, aby uszkodzenie jednego obwodu nie spowodował całkowitej ciemności na drodze ewakuacyjnej.