Prawo

OBIEKT NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOCZYNNIE ZAŁĄCZAJĄCE SIĘ OŚWIETLENIE AWARYJNE (ZAPASOWE LUB EWAKUACYJNE) ZAPROJEKTOWANE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIAMI I NORMAMI:

USTAWA i ROZPORZĄDZENIA

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej obejmuje:
zapobieganie pożarowi, klęsce żywiołowej lub innemu miejscowemu zagrożeniu,
organizację ochrony przeciwpożarowej,
działanie ratownicze,
uprawnienia strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i członków ochotniczej straży pożarnej,
świadczenia rzeczowe i finansowe.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.
Rozporządzenie zawiera wykaz wyrobów do stosowania wyłącznie po uzyskaniu dopuszczenia oraz inne związane z tym wymagania, a także określa szczegółowo wymagane elementy świadectwa dopuszczenia.
Określa również zasady wydawania dopuszczenia i dokonywanie zmian oraz sposób znakowania wyrobów.
Zmiany do rozporządzenia zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 27 kwietnia 2010 roku i rozszerzają one zakres wyrobów wymagających dopuszczenia, jak też jednoznacznie określają laboratoria, których wyniki badań stanowić będą podstawę do wydawania dopuszczenia przez jednostkę certyfikującą.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.
Zmiany w Rozporządzeniu rozszerzają zakres wyrobów podlegających dopuszczeniom do użytkowania oraz określają laboratoria których badania uznaje jednostka certyfikująca.
Załącznik do Rozporządzenia rozszerza listę wyrobów podlegających obowiązkowym dopusz-czeniom m.in. o znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji i oprawy oświetlenia awaryjnego.
Rozporządzenie wprowadza wymów zgodności znaków bezpieczeństwa i opraw oświetlenia awaryjnego z podanymi normami.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 22.06.2010 r).
Rozporządzenie włącza instalacje oświetlenia ewakuacyjnego do grupy urządzeń przeciwpożarowych oraz ustanawia nakaz wykonania ich zgodnie z projektem przeciwpożarowym.
Urządzenia mogą być dopuszczone do eksploatacji po przeprowadzeniu prób i badań.
Rozporządzenie nakłada na właściciela, zarządcę lub użytkownika budynku obowiązek: przeprowadzania corocznych przeglądów i konserwacji, zapewnienia sprawności technicznej urządzeń, właściwe oznaczenie dróg ewakuacyjnych, zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji i zapewnienie oświetlenia awaryjnego.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690).
Rozporządzenie określa warunki zasilania budynków oraz stawia wymaganie wyposażenia budynków w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne. Określone są pomieszczenia wymagające oświetlenia awaryjnego oraz czasy pracy oświetlenia awaryjnego.
Omówione zostały zasady oświetlenia awaryjnego przeszkodowego i wymóg podświetlania znaków ewakuacji. Znaki należy wykonywać zgodnie z PN. Określono warunki instalacyjne dla wyłącznika przeciwpożarowego, wymagania dla przewodów zasilających i rozdzielnic elektrycznych niezbędnych podczas pożaru.
Rozporządzenie nakazuje instalację oświetlenia awaryjnego w istniejących budynkach, jeśli brak tego oświetlenia może zagrażać życiu ludzi.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
Rozporządzenie określa wymagania dla kabli elektroenergetycznych i oświetlenia awaryjnego oraz  zasady wykonywania instalacji w tunelach.
Określono wymagania dla tuneli o długości powyżej 100 m dotyczące nisz ratunkowych i wyposażenia w oświetlenie awaryjne.

NORMY

Od 2013 roku PKN wprowadza nowe zasady numeracji Polskich Norm (PN). Nowy numer referencyjny zawiera także miesiąc publikacji normy, np. PN-EN 12345:2013-03, w którym „03” oznacza miesiąc (marzec) publikacji normy.

PN-EN 1838:2013-11 Oświetlenie awaryjne.
W niniejszej Normie Europejskiej ustalono wymagania w odniesieniu do systemów oświetlenia awaryjnego i oświetlenia zapasowego instalowanych w miejscach lub lokalach, gdzie takie systemy są wymagane. W szczególności dotyczy to miejsc publicznych lub miejsc pracy.

PN-EN 50171:2007 Centralne układy zasilania.
Określono podstawowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące niezależnych zasilaczy będących głównym systemem zasilania. Dotyczy systemów dołączonych na stałe do przemiennych napięć zasilających nie przekraczających 1000 V i w których stosuje się akumulatory jako alternatywne źródło energii.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
Podano postanowienia dotyczące oświetlenia dróg ewakuacyjnych i znaków bezpieczeństwa w przypadku, gdy zawiedzie normalne zasilanie oraz określono minimalne postanowienia dla tego rodzaju oświetlenia awaryjnego stosownie do wielkości, typu i przeznaczenia budynku. Postanowienia normy odnoszą się do awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego we wszystkich miejscach pracy i budynkach otwartych dla publiczności oraz do ogólnie dostępnych dróg w wielopiętrowych budynkach mieszkalnych. Postanowienia dotyczą także oświetlenia zapasowego stosowanego jako awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Podano szesnaście terminów i ich definicje.

PN-EN 50272-2:2007 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii - Część 2: Baterie stacjonarne
Elementy dodatkowe:
PN-EN 50272-2:2007/Ap1:2009

Dotyczy akumulatorów stacjonarnych o napięciu maksymalnym 1500 V: kwasowo ołowiowych i niklowo kadmowych. Ustalono wymagania dotyczące bezpieczeństwa związane z montażem, użytkowaniem, kontrolą, konserwacją i likwidacją. W normie podano 19 definicji.

PN-EN 62034:2012 Systemy automatycznego testowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjne-go zasilanego z akumulatorów.
W niniejszej Normie Międzynarodowej podano podstawowe wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa wyrobów i podzespołów występujących w systemach samoczynnego testowania przewidzianych do stosowania w systemach oświetlenia awaryjnego o napięciu zasilającym nie przekraczającym 1 000 V. Określono wymaganą funkcjonalność kompletnego systemu samoczynnego testowania układu oświetlenia awaryjnego. Zastosowanie do badania systemów składających się z wielu opraw oświetlenia awaryjnego, z własnym zasilaniem lub z centralnej baterii, ze skojarzonymi oprawami oświetlenia awaryjnego.

PN-EN 60598-1:2011 Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania.
W Części 1 Normy Międzynarodowej IEC 60598 ustalono wymagania ogólne dotyczące opraw oświetleniowych do elektrycznych źródeł światła pracujących przy napięciu zasilania do 1 000 V. Wymagania i odpowiadające im badania obejmują: klasyfikację, cechowanie, konstrukcję mechaniczną i elektryczną. Każda z części normy IEC 60598-2 zawiera wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych typów opraw lub grup opraw oświetleniowych na napięcie zasilające nie przekraczające 1 000 V. Części te są publikowane oddzielnie w celu ułatwienia ich przeglądu oraz umożliwienia dodania innych, w miarę uzasadnionej potrzeby.
Zwraca się uwagę na fakt, że w niniejszej Części 1 uwzględniono wszystkie zagadnienia bezpieczeństwa (elektrycznego, termicznego i mechanicznego). Do niniejszej Części 1 włączono wymagania dotyczące paraopraw oświetleniowych.
Na ogół Część 1 zawiera wymagania bezpieczeństwa dotyczące opraw oświetleniowych. Przedmiotem Części 1 jest ustalenie zbioru wymagań i badań uznanych powszechnie za dotyczące większości opraw oświetleniowych, które mogą być powołane w szczegółowych wymaganiach technicznych zawartych w IEC 60598-2.
Część 1 nie jest uważana za zbiór wymagań dotyczących dowolnego typu oprawy, gdyż zawarte w tej części wymagania dotyczą poszczególnych typów opraw jedynie w stopniu określonym odpowiednim części IEC 60598-2.
W częściach IEC 60598-2, w których powołuje się dowolny dział Części 1, określa się stopień jego zastosowania i kolejność wykonywanych badań; części te zawierają również niezbędne wymagania dodatkowe. Zwraca się uwagę na normy dotyczące parametrów funkcjonalnych lamp, zawierające "informacje dotyczące projektowania opraw oświetleniowych"; zaleca się wykorzystywanie ich w celu zapewnienia właściwej pracy lampy; jednakże, według niniejszej normy, w ramach badania typu nie wymaga się badania parametrów funkcjonalnych lampy.

PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy oświetleniowe -Część 2-22: Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego
Ustalono wymagania dotyczące opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego do żarówek z żarnikiem wolframowym, świetlówek i innych lamp wyładowczych przewidzianych do zasilania z awaryjnego źródła napięcia o wartości nie przekraczającej 1000 V, stosowanych do oświetlenia awaryjnego. Podano 21 terminów i ich definicje.

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.
Elementy dodatkowe:
PN-EN ISO 7010:2012/A1:2014-04
PN-EN ISO 7010:2012/A2:2014-04
PN-EN ISO 7010:2012/A3:2014-04

Niniejsza Norma Międzynarodowa przedstawia znaki bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie wypadkom, ochronę przeciwpożarową, informowanie o zagrożeniu zdrowia i ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Kształt i barwa każdego ze znaków bezpieczeństwa są zgodne z ISO 3864-1, a projekt symboli graficznych jest zgodny z ISO 3864-3. Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy wszystkich lokalizacji, gdzie problemy związane z bezpieczeństwem ludzi powinny być uwzględnione. Jednakże nie dotyczy oznakowań w transporcie kolejowym, drogowym, rzecznym, morskim i powietrznym, oraz ogólnie w tych obszarach objętych przepisami, które mogą różnić się w stosunku do pewnych punktów tej normy i serii ISO 3864. W niniejszej Normie Międzynarodowej określono oryginały znaków bezpieczeństwa, które mogą być powiększane lub zmniejszane w celu reprodukcji i stosowania.

PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Część 1: Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej.
Opisano barwy identyfikujące bezpieczeństwo i zasady projektowania znaków bezpieczeństwa przeznaczonych do stosowania w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej do celów zapobiegania wypadkom, ochrony przeciwpożarowej, informacji o zagrożeniu zdrowia i ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Ustanowiono również podstawowe zasady, które należy stosować przy opracowywaniu norm zawierających znaki bezpieczeństwa.

PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa - Techniczne środki przeciwpożarowe
Elementy dodatkowe:
PN-N-01256-4:1997/Az1:2003.

Ustalono znaki ochrony przeciwpożarowej przeznaczone do oznaczania dróg ewakuacyjnych i dróg pożarowych. Ustalono rysunek wzorcowy znaku ochrony przeciwpożarowej, znaczenie (nazwę) znaku, treść znaku, kształt i barwę oraz obszar zastosowania.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.
Ustalono zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i pożarowych oraz podano przykłady (rysunkowe) oznakowania dróg ewakuacyjnych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa.
Określono wymagania uzupełniające do podanych w rozdziale 42, dotyczące instalacji w miejscach, w których występują warunki zewnętrzne BD 2 BD 3 i BD 4 wg rozdziału 332.4. Powiązano je z wymaganiami dotyczącymi ewakuacji w razie powstania niebezpieczeństwa oraz rodzajem przerabianych lub magazynowanych materiałów. Ustalono, że warunki wpływów BD mogą być regulowane przez odpowiednie władze odpowiedzialne za konstrukcje budowlane, organizację zebrań publicznych.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie.
Podano typy oprzewodowania, wybór rodzaju i sposób wykonania w zależności od wpływów zewnętrznych, obciążalności przewodów, prze-krojów poprzecznych, spadków napięć w sieci użytkowników, połączeń elektrycznych, wyboru
i sposobu wykonania ze względu na ograniczenie możliwości wywołania pożaru, zbliżania do innych urządzeń, wyboru i sposobu wykonania ze względu na łatwość konserwacji włączając w to czyszczenie.

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa.
Elementy dodatkowe:
PN-HD 60364-5-56:2010/A11:2014-01
PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012

Podano wymagania dotyczące źródeł zasilania i obwodów instalacji bezpieczeństwa. Określono szczególne wymagania dotyczące instalacji bezpieczeństwa mających źródła zasilania niezdolne do pracy równoległej oraz takich, które są zdolne do pracy równoległej.

PN-HD 60364-7-710:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-710: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia medyczne.
Elementy dodatkowe:
PN-HD 60364-7-710:2012/AC:2013-07

Wymagania dotyczą instalacji elektrycznych w pomieszczeniach medycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i personelowi medycznemu. Wymagania te odnoszą się głównie do szpitali, prywatnych klinik, gabinetów medycznych i stomatologicznych, przychodni oraz gabinetów lekarskich w zakładach pracy. Postanowienia tej części nie dotyczą wyposażenia elektromedycznego. Część ta stosuje się do instalacji elektrycznych w pomieszczeniach przeznaczonych do badań medycznych.
UWAGA 1 Może zachodzić konieczność modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej, odpowiednio do wymagań niniejszej normy, jeżeli nastąpi zmiana użytkowania pomieszczenia. Szczególną troską należy objąć przypadki, w których - przy istniejącej instalacji - są wykonywane zabiegi kardiologiczne.
UWAGA 2 Niniejsza norma może mieć też zastosowanie w klinikach weterynaryjnych. UWAGA 3 Wyposażenie i systemy elektromedyczne uwzględnione są w serii IEC 60601. UWAGA 4 Należy zadbać by inne instalacje nie wpływały ujemnie na te instalacje.
UWAGA 5 Niniejsze wymagania dotyczą, na przykład, instalacji elektrycznych dla pomieszczeń medycznych w: szpitalach i klinikach (włączając projekt kontenera); sanatoriach i uzdrowiskach; wydzielonych pomieszczeniach w domach starców i troski z uwagi na wiek, gdzie pacjenci są poddawani medycznej opiece; centrach medycznych, klinikach i oddziałach ambulatoryjnych, oddziałach pourazowych; innych instytucjach ambulatoryjnych (przemysłowych, sportowych i innych).
UWAGA 6 Stosowanie niniejszego Dokumentu Harmonizacyjnego nie zwalnia od przestrzegania przepisów krajowych.

 

NORMY nie związane bezpośrednio z projektowaniem oświetlenia awaryjnego

PN-EN 61347-1:2010 Urządzenia do lamp - Część 1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa.
Elementy dodatkowe:
PN-EN 61347-1:2010/A2:2013-06
PN-EN 61347-1:2010/A1:2011
PN-EN 61347-1:2010/A2:2013-06
PN-EN 61347-1:2010/A1:2011

Ustalono wymagania ogólne i bezpieczeństwa dotyczące urządzeń do lamp przeznaczonych do stosowania przy zasilaniu napięciem DC do 250 V i /lub napięciem AC 50 Hz lub 60 Hz do 1 000 V, jak również urządzeń do lamp, które nie są jeszcze znormalizowane. Badania według tej normy są badaniami typu. Zał. B podaje wymagania ogólne i bezpieczeństwa dotyczące urządzeń do lamp zabezpieczonych termicznie. Zał. C podaje dodatkowe wymagania dotyczące elektronicznych urządzeń do lamp z zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Zał. I podaje dodatkowe wymagania dotyczące stateczników wbudowywanych z izolacją podwójną lub izolacją wzmocnioną.

PN-EN 61347-2-7:2012 Urządzenia do lamp - Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń elektronicznych zasilanych z akumulatorów, do oświetlenia awaryjnego (z własnym zasilaniem).
W normie ustalono szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń elektronicznych zasilanych z akumulatorów, do ciągłego i nieciągłego oświetlenia awaryjnego. Norma zawiera wymagania dotyczące urządzeń elektronicznych i modułów sterujących do opraw oświetleniowych z własnym zasilaniem, do oświetlenia awaryjnego według IEC 60598-2-22. Norma dotyczy urządzeń do świetlówek, oraz lamp innych typów, np. żarówek, wysokoprężnych lamp wyładowczych i LED. W normie uwzględniono działanie urządzenia w trybie awaryjnym.
W przypadku urządzeń pracujących zarówno w warunkach oświetlenia normalnego, jak i oświetlenia awaryjnego, aspekty pracy w warunkach oświetlenia normalnego są przedmiotem odpowiedniej części 2.
Urządzenia elektroniczne zasilane prądem stałym (DC), do oświetlenia awaryjnego mogą zawierać akumulatory lub ich nie zawierać. Norma zawiera wymagania dotyczące działania urządzeń elektronicznych, które w przypadku urządzeń elektronicznych zasilanych prądem stałym (DC) są uznawane za wymagania funkcjonalne. Jest to spowodowane tym, że niesprawny sprzęt do oświetlenia awaryjnego stanowi zagrożenie bezpieczeństwa. Nie dotyczy to urządzeń elektronicznych zasilanych prądem stałym (DC), do oświetlenia awaryjnego, przeznaczonych do przyłączania do sytemu scentralizowanego zasilania awaryjnego.
Scentralizowanym systemem zasilania awaryjne-go może być system zasilania z baterią centralną. Załącznik J do IEC 61347-2-3 dotyczy elektronicznych urządzeń zasilanych prądem: AC, AC/DC lub DC do przyłączania do systemów scentralizowanego zasilania awaryjnego, które są także przewidziane do pracy w warunkach oświetlenia awaryjnego przy zasilaniu AC/DC.

PN-EN 61347-2-3:2011 Urządzenia do lamp - Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych urządzeń sterujących, zasilanych prądem przemiennym i/lub prądem stałym, do świetlówek.
W niniejszej części IEC 61347 podano szczegółowe wymagania dotyczące elektronicznych urządzeń sterujących do stosowania przy prądzie przemiennym lub prądzie stałym zasilanych napięciem do 1 000 V przy 50 HZ lub 60 Hz, z częstotliwościami pracy odchylającymi się od częstotliwości zasilania połączonych ze świetlówkami według IEC 60081 i IEC 60901 i innymi świetlówkami pracującymi przy wysokiej częstotliwości.
Wymagania funkcjonalne są przedmiotem IEC 60299. Szczegółowe wymagania dotyczące elektronicznych urządzeń sterujących wyposażonych w środki zabezpieczające przed prze-grzaniem podano w Załączniku C.
W Załączniku J podano szczegółowe wymagania dotyczące urządzeń stosowanych w oświetleniu awaryjnym, przyłączanych do centralnego zasilania. W Załączniku J podano również wymagania funkcjonalne właściwe dla bezpiecznego działania oświetlenia awaryjnego.
Wymagania dotyczące urządzeń sterujących do oświetlenia awaryjnego nie zasilanych centralnie podano w IEC 61347-2-7.

PN-EN 61347-2-8:2003 Urządzenia do lamp - Część 2-8: Wyodrębnione wymagania dotyczące stateczników do świetlówek.
Elementy dodatkowe:
PN-EN 61347-2-8:2003/AC:2011
PN-EN 61347-2-8:2003/A1:2007
PN-EN 61347-2-8:2003/Ap1:2007
PN-EN 61347-2-8:2003/A1:2006

Ustalono wymagania bezpieczeństwa dotyczące stateczników, z wyłączeniem typu rezystancyjnego, zasilanych napięciem prądu przemiennego o wartości do 1000 V i częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz, współpracujących ze świetlówkami rurowymi o katodach podgrzewanych lub niepodgrzewanych, z urządzeniem zapłonowym lub bez urządzenia zapłonowego, o mocach znamionowych, wymiarach i parametrach zgodnych
z podanymi w PN-IEC 60081 lub PN-IEC 60901.

PN-EN 61347-2-12:2006 Urządzenia do lamp - Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące stateczników elektronicznych zasilanych prądem stałym lub prądem przemiennym do lamp wyładowczych (z wyłączeniem świetlówek.
Elementy dodatkowe:
PN-EN 61347-2-12:2006/A1:2011
PN-EN 61347-2-12:2006/AC:2011
PN-EN 61347-2-12:2006/A1:2011

Ustalono szczegółowe wymagania ogólne i bezpieczeństwa dotyczące stateczników elektronicznych zasilanych prądem stałym lub przemiennym.
Wyłączono stateczniki do lamp fluorescencyjnych i stateczniki do lamp specjalnych zastosowań, jak do teatru lub pojazdów drogowych.

PN-EN 61347-2-13:2008 Urządzenia do lamp - Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych urządzeń sterujących zasilanych prądem stałym lub prądem przemiennym do modułów LED.
Elementy dodatkowe:
PN-EN 61347-2-13:2008/AC2:011

Ustalono szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektronicznych urządzeń sterujących, zasilanych prądem stałym o napięciu do 250 V lub prądem przemiennym o częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz i napięciu do 1 000 V oraz o częstotliwości wyjściowej mogącej różnić się od częstotliwości zasilania, współpracujących z modułami LED.

PN-EN 13032-1+A1:2012 Światło i oświetlenie - Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych - Część 1: Pomiar i format pliku.
W niniejszej Normie Europejskiej określono ogólne zasady pomiaru podstawowych danych fotometrycznych do zastosowań oświetleniowych. Ustalono kryteria pomiarowe potrzebne do normalizacji podstawowych danych fotometrycznych i szczegóły formatu pliku CEN do elektronicznego przesyłu danych. Jest to część 1 normy wieloczęściowej.
Część 1 dotyczy podstawowych pomiarów fotometrycznych i formatu pliku. Inne części dotyczą danych lamp i opraw oświetleniowych, zależnie od zastosowań.

PN-EN 13032-2:2010 Światło i oświetlenie - Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych - Część 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Podano dane lamp i opraw oświetleniowych wymagane do potwierdzania zgodności z wymaganiami PN-EN 12464-1 i PN-EN 12464-2. Wyszczególniono także dane zwykle stosowane w technice oświetlenia miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Jeżeli takie dane są przekazywane, zaleca się, aby były zgodne z niniejszym dokumentem.

PN-EN 13032-3:2010 Światło i oświetlenie -Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych - Część 3: Prezentacja danych dla oświetlenia awaryjnego miejsc pracy
Ustalono dane lamp i opraw oświetleniowych wymagane do weryfikacji zgodności z normą PN-EN 1838.

PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania oświetleniowe dla osób w miejscach pracy we wnętrzach, gdzie spotykają się potrzeby komfortu widzenia i wydolności wzrokowej ludzi normalnie widzących. Rozważane są wszystkie typowe zadania wzrokowe, łącznie ze sprzętem wyposażonym w monitory ekranowe (DSE).
W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dla rozwiązań oświetlenia w większości miejsc pracy we wnętrzach i miejsc związanych, z uwzględnieniem ilościowych i jakościowych cech oświetlenia. Dodatkowo podano zalecenia dla dobrej praktyki oświetlenia.
W niniejszej Normie Europejskiej nie określono wymagań oświetleniowych uwzględniających bezpieczeństwo i zdrowie pracowników i nie przygotowano jej w zakresie wdrożenia Artykułu 153 traktatu WE, chociaż wymagania oświetleniowe, jak podano w niniejszej Normie Europejskiej, zazwyczaj spełniają potrzeby bezpieczeństwa.
Wymagania oświetleniowe uwzględniające bezpieczeństwo i zdrowie pracowników podczas pracy mogą być zawarte w Dyrektywach opartych na Artykule 153 traktatu WE, w krajowym prawodawstwie państw członkowskich wdrażających te dyrektywy lub w innym krajowym prawodawstwie państw członkowskich.
Niniejsza Norma Europejska nie zaleca konkretnych rozwiązań, ani nie ogranicza swobody projektantów w zakresie stosowania nowych technik lub innowacyjnych urządzeń oświetleniowych. Oświetlenie może być wytworzone poprzez światło dzienne, sztuczne lub kombinację obu rodzajów.
Niniejsza Norma Europejska nie jest stosowana do oświetlenia zewnętrznych miejsc pracy i w podziemnym górnictwie, ani do oświetlenia awaryjnego. Zewnętrzne miejsca pracy, patrz EN 12464-2, a oświetlenie awaryjne, patrz EN 1838 i EN 13032-3.